Blog
 • ஏர் இந்தியா விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. அவசரமாக லண்டனில் தரையிறக்கம்..!

  June 28, 2019

  NEW DELHI/ LONDON:  அமெரிக்க செல்லும் ஏர் இந்தியா விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக லண்டன் விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. COMMENT   இதுகுறித்து ஏர் இந்தியா தனது அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில் கூறியதாவது, ஏஐ 191 மும்பை-நெவார்க் விமானம் “வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல் காரணமாக லண்டன் ஸ்டான்ஸ்டெட் விமான நிலையத்தில் முன்னெச்சரிக்கையாக தரையிறங்கியுள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளது.

 • TNEA Counselling 2019

  April 20, 2019

  TNEA Counselling 2019 : The Anna University will conduct Tamil Nadu Engineering Admission or TNEA 2019 Counselling tentatively in the first week of June. TNEA is a centralized counselling process conducted every year by Anna University for admitting students in B.E./B.Tech first year course. The registrations for TNEA 2019 will begin from the last week of […]

 • The basic principles associated with Paperless board meeting software Pointed out

  April 11, 2019

  The company has become grasped as being a public business, which often comprises a great planned fiscal device, a product associated with human activity geared towards wholesome particular requirements when it comes to applying person, substance and budgetary means. Inside a wider feeling, it is just a energetic design, trained by simply endogenous plus exogenous […]

 • 그래서 당신이 그를 대상으로 삼

  April 8, 2019

  그래서 당신이 그를 대상으로 삼은 순간 당신은 자신의 이동성을 잃어 버렸다는 것을 받아 들였습니다 그래서 지로 드는 빠르지는 않았지만 그가 빠르더라도 더할 나위없이 큰 문제가되지 않았습니다. 반면에, 당신이 목표 남자와 놀 때 당신은 여전히 ​​기대합니다 그에게 기회를주기를 원한다. (반기는 아마 더 가능성이있다.) 당신은 그 중 일부를 개종시키기를 원한다. 이번 주 선수들에게 보내는 우리의 메시지는 우리가 […]

 • 유엔의 사건을 다루는 데 인증이

  유엔의 사건을 다루는 데 인증이 사용되지 않았다고 결정되면; 그렇게 확장 된 권한을 악용하는 데 사용 된 경우; 또는 개인 또는 공공 행위가기구의 최대 이익과 부합하지 않는 경우. 언론 보도는 다른 사람에게 빌려 주어서는 안됩니다. 유엔 안보부는 발급되지 않은 개인이 소지 한 모든 통행증을 압수합니다!. 그런 다음 언제 걱정할 것인지에 대한 아이디어를 생각해 낼 수 있습니다. […]

 • 나는 네가 인생의 완전히 다른 단

  나는 네가 인생의 완전히 다른 단계에 있다는 것을 의미한다. 삶과 그 나이와 경험의 누군가를위한 이상적인 동반자가되지는 않을 것입니다. (그런 점에서 당신의 잘못이 아닙니다). 다른 사람과 나에게 잘못한 행동을 받아 들일 수 없다고 그는 이메일에서 말했다. 나는 일하고 나서 거기에 도착하지 않은 임금 인상과 같은 영연방의 권리와 영사관을 비난했다. 우리를 대신하여 세금을 납부해야하며 결코하지 않은 우리의 […]

 • 한 번 대학에 다닐 때 고등학교 때

  한 번 대학에 다닐 때 고등학교 때 한 일을 잭에게줍니다. USACO를 준비하는 것이 그녀가 CS를 더 많이 배우는 것을 의미한다고 말하면 안됩니다. 어쨌든, 그녀가 기초를 먼저 배울 수있는 더 좋은 방법이 있습니다. 일본과 중국 선박은 지난 해 분쟁중인 Senkaku / Diaoyu 섬들 중 하나를지나 항해합니다. 이러한 압력이 지난 몇 년 동안 조용히 쌓여 있었지만, 최근 […]

 • 주제에 대해 광범위하게 저술 한 P

  주제에 대해 광범위하게 저술 한 Peter Delius 교수는 Botshabelo에 대해 생각합니다. Lovedale 또는 Fort Hare에 관해 생각하는 것 말입니다. 선교사의 역사에서 성장한 기관에 대해 이야기하고 있지만, 새로운 아프리카 중산층을 만들었습니다.이 중산층은 ANC와 모든 정치 운동과 남아프리카 공화국의 새로운 지적인 계층 만들기에 근본적인 역할을했습니다. 하지만 이것은 절대로 실제로 일어나지 않습니다.2 일 전에 제출 한 25 점. […]

 • 나는이 휴식 뒤에 재미있는 아이

  나는이 휴식 뒤에 재미있는 아이디어를 가지고 있었다. 책 5의 끝 부분에서 Oathpact 나 그와 비슷한 것이 개혁하면 어떨까요? 주인공들은 오디 엄에 대해 적어도 지금 당장 이길 수 있고 인류가 준비 할 수있는 또 다른 년이 필요하다는 것을 알았습니다. Dalinar는 자신의 보스 스미스 권한을 사용하여 Oathpact와 같은 캐릭터를 만들어 내고 일부 문자 세트는 저주로 끝나거나 시도하고 […]

 • N 이번 주 초 Cramer는 우리가 강세

  N 이번 주 초 Cramer는 우리가 강세장에서 랠리했는지 또는 곰 시장에서 랠리를하고 있는지에 대해 논의하면서이 논쟁은 지난 10 월처럼 시장에 시간을 투자하려고하는 사람들에게 특히 중요합니다. 급락 이후 갑작스런 깨달음을 얻었습니다. 물론 향후 5 년 동안 필요한 돈은 주식 시장에 너무 위험했고 그의 청취자들에게 나가라고 촉구했습니다.Zweig의 저서, Your Money and Your Brain은 왜 밖에있는 모든 크레이머들에게는 […]

 • 서비스에는 광고주, 제휴사, 파트

  서비스에는 광고주, 제휴사, 파트너 또는 다른 사용자 ( ‘제 3 자 콘텐츠’)가 게시 할 수있는 타사 웹 사이트, 제품 또는 서비스에 대한 링크가 포함될 수 있습니다. 제 3 자 콘텐츠는 당사가 통제 할 수 없으며 해당 웹 사이트, 제품 또는 서비스에 대해 책임을지지 않습니다. 귀하는 제 3 자 콘텐츠 사용에 따른 위험을 감수해야하며, 그러한 제 […]

 • 그러나 지금 선한 삶의 방식은 선

  그러나 지금 선한 삶의 방식은 선한 도덕과 평등 한 제도로 치장 할 때 훨씬 더 우수합니다. 왜냐하면 그것은 두 가지 모두의 이점을 가지기 때문입니다. 둘 다 나는 속성이 공통적이고 분열 된 것을 의미한다. 옐로우 스톤의 눈 깊이 맵을 보면 눈이 작년보다 눈에 덜 띄는 것 같습니다. 당신은 당신이있는 지역에서 눈이 많이 내렸습니까? 올해 기록이 설정되었습니다. […]